Grunnskole - FOV

Vi tilbyr grunnskoleopplæring for norsk og minoritetsspråklig ungdom og voksne over 16 år som ikke har fullført hele eller deler av grunnskoleopplæringen, eller som kan ha behov for mer grunnskoleopplæring.

For å kunne melde deg på grunnskoleopplæring ved Eigersund voksenopplæringssenter må du bo i Eigersund kommune. Vi tilbyr også grunnskoleopplæring for innbyggere i andre kommuner (per i dag Sokndal, Bjerkreim og Lund). Deltakere fra disse kommunene må først kontakte sin bostedskommune.

Grunnskole for voksne tilbyr opplæring i fagene: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Fra 1. august 2024 innføres modulstrukturerte læreplaner for voksne i grunnskoleopplæringen. Dette er læreplaner som er utarbeidet med tanke på at de skal være tilpasset voksne. Opplæringen er organisert i ulike moduler og du vil kunne ta fag på ulike moduler samtidig.  


Under kan du lese litt mer om innholdet på de ulike modulene

Grunnmodul: Målgruppen for grunnmodulen er deltakere som har liten erfaring med skrift, og som derfor har lite utbytte av en opplæring der skrift brukes som redskap for læring. Grunnmodulen vil bare være aktuell for enkelte av våre deltakere. Grunnmodulen skal gi opplæring i muntlig norsk, lesing og skriving og i noen temaer innen matematikk, samfunnsfag og naturfag. 

Modul 1: Fagopplæringen i modulen er tilpasset deltakere som er på et begynnernivå. Deltakeren får en kompetansevurdering etter endt modul, der vurderingsuttrykket er lav, middels eller høy måloppnåelse. 

Modul 2: Fagopplæringen i modulen er tilpasset deltakere som er kommet over nybegynnernivå. Deltakeren får en kompetansevurdering etter endt modul, der vurderingsuttrykket er lav, middels eller høy måloppnåelse. 

Modul 3: Fagopplæringen i modulen sikter seg inn mot deltakere som er på et mellomnivå. Deltakeren får en kompetansevurdering etter endt modul, der vurderingsuttrykket er lav, middels eller høy måloppnåelse. 

Modul 4: Fagopplæringen i modulen sikter seg inn mot deltakere som er på et høyere mellomnivå. Deltakeren får standpunktkarakterer i fagene og går opp til muntlig og skriftlig eksamen. Denne modulen tilsvarer 10. trinn i ordinær grunnskole.


Skoleåret starter i august, men du kan søke hele året. Påmeldingsskjemaet leveres til Eigersund voksenopplæringssenter. Vi behandler saker fortløpende, og du blir innkalt til samtale og kartlegging. Kartleggingsresultatene avgjør hvilket modulnivå du blir plassert inn på. 

Klassene er inndelt etter faglig nivå, ikke etter alder. Det betyr at du kan gå med deltakere som er både yngre og eldre enn deg. Det betyr også at du kan gå på ulike nivå i forskjellige fag.

De fleste går hos oss i 3-4 år før de avslutter. Det er mulig å bruke både kortere og lengre tid, avhengig av progresjon og innsats. Modulopplæringen avsluttes med vitnemål, og det tildeles avsluttende kompetansebevis for hver modul.